ห่างกันซักพัก

posted on 22 Oct 2012 10:09 by diaryand in diaryand directory Diary
 
ห่ า ง กั น ซั ก พั ก นึ ง
 
เ ธ อ ค ง ไ ม่ ใ จ ร้ า ย
 
อ ย่ า ลื ม กั น น ะ พี่ น้ อ ง
 
ช า ว
 
E X T E E N
 
"รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง เ ส ม อ"
 

Comment

Comment:

Tweet

@nirankas 
ขอบคุณมากนะค่ะ big smile

#4 By [ANA]* on 2012-10-24 20:38

ดีมาก ตั้งใจทำงานเข้านะ
question Hot!

#3 By Nirankas on 2012-10-24 19:09

@nirankas  จะเริ่มต้นชีวิตทำงานอ่ะจ้า แหะๆsad smile

#2 By [ANA]* on 2012-10-22 22:38

ให้รักเป็นสายลมผ่าน
Hot!

#1 By Nirankas on 2012-10-22 17:39